Säännöt

IPMS FINLAND - KANSAINVÄLINEN MUOVIMALLIKERHO r.y. 

1 §

Yhdistyksen nimi on IPMS Finland - Kansainvälinen Muovimallikerho r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa tiedotustoimintaa muovipienoismalleista, antaa tietoja muovimallirakennussarjojen kokoonpanosta, modifikaatioista, maalauksesta, jne., julkaista puolueettomia arvosteluja muovimalleista ja harrastukseen oleellisesti liittyvistä tarvikkeista sekä toimittaa jäsenilleen harrastukseen liittyviä tarvikkeita omakustannushintaan. Yhdistys järjestää tilaisuuksia jäsenilleen ja muille asianharrastajille, joissa annetaan tietoja harrastukseen liittyvistä seikoista mm. esitelmin ja elokuvaesityksin. Taloudellisen asemansa turvaamiseksi yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kilpailuja, huvitilaisuuksia, arpajaisia, rahankeräyksiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa Englannissa toimivan The International Plastic Modellers’ Societyn sekä muissa maissa toimivien muovimallikerhojen kanssa.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa tai -kortistoa, johon merkitään kunkin jäsenen henkilötiedot ja kaikki häntä koskevat tarpeellisena pidetyt tiedot.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka on halukas jäsenmaksulla tukemaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen, jos tämän toiminta ei vastaa sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä.

4 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous vahvistaa seuraavalle vuodelle. Jäsenten mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen tekemän perustellun ehdotuksen nojalla.

5 §

Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä kaksi jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi on kaksi muuta hallituksen jäsentä läsnä.

Hallituksen tehtävä on:

 1. ratkaista jäsenanomusten perusteella ketkä pääsevät jäseniksi
 2. tehdä aloitteita ja esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
 3. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
 4. huolehtia yhdistyksen taloudesta ja sen kirjanpidosta
 5. laatia ja viimeistään ennen helmikuun ensimmäistä päivää jättää yhdistyksen tilintarkastajille 
  tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
 6. laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavaa kalenterivuotta 
  varten
 7. laatia vuosikertomus kevätkokoukselle
 8. muuten kaikin puolin huolehtia yhdistyksen asioista.

6 §

Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun loppua antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kukin erikseen.

8 §

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. valitaan hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä
 6. päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 7. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. käsitellään muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ja tekemiä ehdotuksia

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. käsitellään vuosikertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen ja tilintarkastajien lausuntoineen ja vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös
 5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto antaa aihetta
 6. käsitellään muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ja tekemiä ehdotuksia

Yhdistyksen jäsen voi käyttää yhdistyksen kokouksissa asiamiestä antamalla tälle erikseen kutakin kokousta varten valtakirjan, kuitenkin siten, että kukin asiamies edustaa valtakirjoillaan enintään viittä jäsentä.
Jäsenten kevät- ja syyskokoukselle esittämät asiat on jätettävä kirjallisesti puheenjohtajalle vähintään 7 vrk ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään niin usein kuin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo aiheelliseksi tai kun vähintään viisi jäsentä sitä kirjallisesti pyytävät ilmoitettua tarkoitusta varten. Kokousten lähemmän ajan ja paikan määrää hallitus.

9 §

Kokouskutsun antaa yhdistyksen hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen aiottua kokouspäivämäärää.
Kutsu toimitetaan jäsenille postitse ja siinä on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.

10 §

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, on käytettävä vastaavaan toimintaan siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

11 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Kokoukset

2.11.2020 IPMS-kokous, Tampere

Monitoimitalo 13, kerhohuone Vintti, aika 18:00 - 20:00.

7.12.2020 IPMS-kokous, Tampere

Monitoimitalo 13, kerhohuone Vintti, aika 18:00 - 20:00.

10.11.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Jäsenet voivat halutessaan vapaamuotoisesti kokoontua Malmilla Bierhausissa, kuten kesäkokouksissa. Ei virallista kokousohjelmaa.

 

24.11.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Jäsenet voivat halutessaan vapaamuotoisesti kokoontua Malmilla Bierhausissa, kuten kesäkokouksissa. Ei virallista kokousohjelmaa.

 

8.12.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Jäsenet voivat halutessaan vapaamuotoisesti kokoontua Malmilla Bierhausissa, kuten kesäkokouksissa. Ei virallista kokousohjelmaa.

 

22.12.2020 IPMS-kokous, Helsinki

Jäsenet voivat halutessaan vapaamuotoisesti kokoontua Malmilla Bierhausissa, kuten kesäkokouksissa. Ei virallista kokousohjelmaa.

 

Ajankohtaista & Tapahtumat

Syksy 2020 1

 

Syksy 2020 ja valitseva tilanne

Syksy saapuu hiljalleen ja olisi mukava sanoa, että kaikki toiminnot jälleen käynnistyvät kesän jälkeen. Valitettavasti näin ei ole, vaan erilaiset rajoitukset ja suositukset ovat meidän kaikkien turvana.

Tampereella on tätä kirjoitettaessani varattu kokoustila tavalliseen tapaan, mutta Helsingissä joudutaan välttämään kokoontumisia, pienempiäkin. Suositus kun tällä hetkellä täällä etelässä on pyrkiä välttelemään kaikenlaisia kokoontumisia.

IPMS Finlandin hallitus pohtii parhaillaan vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa syksyn Helsingin kokouksia. Tavoitteena olisi järjestää etäkokouksia esim. Teams-sovelluksen kautta. Asia on selvityksessä.

Helsingissä jäsenet voivat halutessaan vapaamuotoisesti kokoontua Malmilla Bierhausissa, kuten kesäkokouksissa.

Mallarin numero 3/2020 on tuloillaan ja siihen on tulossa jälleen mahtavaa sisältöä! Viestitetään tästä lisää, kun sisällysluettelo on tiedossa.

Nettisivuilla ja some-kanavissamme tiedotetaan asioista heti kun tiedotettavaa on.

 

Ei anneta valitsevan tilanteen lannistaa mukavaa harrastusta, vaan jatketaan mallailua positiivisin mielin!

 

IPMS Finland ry:n hallitus 26.8.2020

Ota yhteyttä

Voit lähettää lomakkeella kysymyksiä pienoismallailusta, ehdottaa tapahtumaa tai antaa vinkin pienoismallailluun liittyvästä uutisesta.

Lomake

Täytä nimi.
Tarkista sähköpostiosoite.
Tarkista
Tarkista