Säännöt

IPMS Finland – Kansainvälinen muovimallikerho r.y.

Uudet säännöt rekisteröity 17.5.2024

1 §

Yhdistyksen nimi on IPMS Finland – Kansainvälinen Muovimallikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on harjoittaa tiedotustoimintaa muovipienoismalleista, antaa tietoja muovimallirakennussarjojen kokoonpanosta, modifikaatioista, maalauksesta, jne., julkaista puolueettomia arvosteluja muovimalleista ja harrastukseen oleellisesti liittyvistä tarvikkeista sekä toimittaa jäsenilleen harrastukseen liittyviä tarvikkeita omakustannushintaan. Yhdistys järjestää tilaisuuksia jäsenilleen ja muille asianharrastajille, joissa annetaan tietoja harrastukseen liittyvistä seikoista mm. esitelmin ja elokuvaesityksin. Taloudellisen asemansa turvaamiseksi yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kilpailuja, huvitilaisuuksia, arpajaisia, rahankeräyksiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa Englannissa toimivan The International Plastic Modellers’ Societyn sekä Suomessa ja muissa maissa toimivien muovimallikerhojen kanssa.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä jäsenluetteloa tai -kortistoa, johon merkitään kunkin jäsenen henkilötiedot ja kaikki häntä koskevat tarpeellisena pidetyt tiedot.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka on halukas jäsenmaksulla tukemaan yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa jäsen, jos tämän toiminta ei vastaa sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous vahvistaa seuraavalle vuodelle. Jäsenten mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista päättää yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen tekemän perustellun ehdotuksen nojalla. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Hallitus voi lisäksi päättää vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöitä jäsenmaksun suorittamisesta toimikautensa ajaksi.

5 §

Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kahdesta seitsemään muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi on kaksi muuta hallituksen jäsentä läsnä.

Hallituksen tehtävä on:
– ratkaista jäsenanomusten perusteella ketkä pääsevät jäseniksi
– tehdä aloitteita ja esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
– panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
– huolehtia yhdistyksen taloudesta ja sen kirjanpidosta
– laatia ja viimeistään ennen helmikuun ensimmäistä päivää jättää yhdistyksen tilintarkastajille tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta
– laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus seuraavaa kalenterivuotta varten
– laatia vuosikertomus kevätkokoukselle
– muuten kaikin puolin huolehtia yhdistyksen asioista.

6 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien / Tilintarkastajien tulee ennen helmikuun loppua antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

7 §

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kukin erikseen.

8 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta: kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– valitaan hallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi
– valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja näille yksi tai kaksi varamiestä
– päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
– hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
– käsitellään muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ja tekemiä ehdotuksia

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– käsitellään vuosikertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausuntoineen ja vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto antaa aihetta
– käsitellään muita hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämiä asioita ja tekemiä ehdotuksia

Yhdistyksen jäsen voi käyttää yhdistyksen kokouksissa asiamiestä antamalla tälle erikseen kutakin kokousta varten valtakirjan, kuitenkin siten, että kukin asiamies edustaa valtakirjoillaan enintään viittä jäsentä.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään niin usein kuin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo aiheelliseksi tai kun vähintään viisi jäsentä sitä kirjallisesti pyytävät ilmoitettua tarkoitusta varten. Kokousten lähemmän ajan ja paikan määrää hallitus.

9 §

Kokouskutsun antaa yhdistyksen hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen aiottua kokouspäivämäärää.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille:
– kirjeitse tai sähköpostitse
– yhdistyksen verkkosivulla tai yhdistyksen käyttämän sosiaalisen median ryhmässä
Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on mainittava myös osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.

10 §

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, on käytettävä vastaavaan toimintaan siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

11 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.